Disclaimer
Voorwaarden van toepassing op de website van solarplanlimburg.nl
 
 
Informatie, aansprakelijkheid en links
De voorwaarden die worden beschreven in deze disclaimer zijn van toepassing op de website van solarplanlimburg.nl. Je bent akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden wanneer je deze website bezoekt en de aangeboden informatie op deze website gebruikt.

Het is mogelijk dat informatie die op de website van Solarplan Limburg wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is ondanks de constante zorg en aandacht die Solarplan Limburg aan de samenstelling van de website besteedt. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving worden aangebracht. Wij bevelen aan om regelmatig na te gaan of de aangeboden informatie en tekst van deze disclaimer is gewijzigd. Aan de informatie op de website solarplanlimburg.nl, die uitsluitend is bedoeld als algemene informatie, kunnen geen rechten worden ontleend.

Met het samenstellen en onderhouden van deze website neemt Solarplan Limburg zorgvuldigheid in acht. Solarplan Limburg sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit of verband houdt met het gebruik van de website solarplanlimburg.nl, de doormiddel van deze website verkregen informatie of tijdelijke onmogelijkheid om de website solarplanlimburg.nl te kunnen raadplegen.

De links naar derden op de website van Solarplan Limburg zijn bronnen die betrouwbaar worden geacht. Solarplan Limburg aanvaardt geen aansprakelijkheid en is niet verantwoordelijk voor het gebruik, de inhoud, of tijdelijke onmogelijkheid om de websites van derden te kunnen raadplegen. De links naar websites van derden zijn puur informatief en het gebruik van deze links is voor eigen risico.

Gebruik van verstrekte informatie
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Solarplan Limburg is het niet toegestaan om informatie op de website solarplanlimburg.nl te kopiëren, te downloaden, te verspreiden of te verveelvoudigen. Alle op de website van Solarplan Limburg aangeboden informatie (teksten, grafisch materiaal en logo’s) zijn intellectueel eigendom van Solarplan Limburg bv.

Verantwoordelijke openbaarmaking
Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit, ondanks alle zorgvuldigheid die wij in acht nemen. We vragen als je wanneer je een kwetsbaarheid ontdekt dit zo spoedig mogelijk te melden. Geef ons voldoende informatie opdat wij meteen de benodigde maatregelingen treffen om dit probleem snel te verhelpen.

Heb je een kwetsbaarheid ontdekt, neem dan contact met ons op via telefoonnummer +31 (0)475 – 820393 of vul het contactformulier in op de pagina Contact. Laat je contactgegevens, minimaal een e-mailadres of telefoonnummer achter zodat wij met jou in contact kunnen treden.

Om veiligheidsredenen vragen wij je om het beveiligingsprobleem niet te delen met anderen voordat het probleem door ons is opgelost. Je melding wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Je persoonlijke gegevens worden zonder toestemming ook niet gedeeld met anderen. Dit doen wij alleen als het wettelijk of uit hoofde van gerechtelijke uitspraak verplicht is. Binnen 1 werkdag ontvang je een ontvangstbevestiging en wij houden je op de hoogte van de voortgang van het door jou ontdekte beveiligingsprobleem wat door ons binnen een redelijke termijn wordt opgelost.

Toepasselijk recht
Op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing en geschillen in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de in Nederland bevoegde rechter.


Laatst bijgewerkt op 14 januari 2020